Žemėtvarka


Žemės grąžinimas
Savavališkai naudojamos valstybinės žemės pripirkimo tvarka

ESAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PADIDINIMO NE DAUGIAU KAIP 6 ARAIS LAISVOJE VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NERENGIANT TERITORIJŲ DETALIŲJŲ PLANŲ TVARKAŽemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas

 1. Žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengiami tuomet, kai:

  1.1. formuojami naudojami valstybinės žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti;

  1.2. pertvarkomi Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai:
  1.2.1. padalijami į du ar daugiau žemės sklypų;
  1.2.2. atidalijamos bendrosios nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalys ir suformuojami atskiri žemės sklypai;
  1.2.3. sujungiami keli tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypai į vieną;
  1.2.4. pakeičiamos gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribos (perdalijimas), kai žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su gretimu žemės sklypu;

  1.3. suformuojami valstybinės žemės sklypai susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų ir vietovių užimami žemės sklypai;

  1.4. padidinami ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai, prijungiant laisvos valstybinės žemės plotus, įsiterpusius tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat tarp privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių), arba laisvos valstybinės žemės plotus, kuriuos sudaro šlaitai ar griovos, prie kurių nėra galimybės įrengti privažiavimo kelio ir kurie negali būti suformuoti ir funkcionuoti kaip atskiri žemės sklypai (išskyrus sodininkų bendrijose esančius sklypus).

 2. Žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 ,Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, pradedami rengti gavus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimą ir Miesto plėtros departamento Žemės duomenų administravimo skyriaus parengtus Žemės sklypo plano rengimo reikalavimus bei preliminarią žemės sklypo ribų schemą, išskyrus perdalijimo (amalgamacijos) projektus, kurie tvirtinami supaprastinta tvarka.
 4. Žemės sklypo planą gali rengti fiziniai asmenys, turintys jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos pažymėjimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti, atestuoti teritorijų planavimo specialistai, arba juridiniai asmenys, kai jų specialistas, dirbantis pagal darbo ar civilinę sutartį ir rengiantis žemės sklypų planus, turi jam nustatytąja tvarka išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad jis turi teisę rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus arba kad jis yra atestuotas teritorijų planavimo specialistas.
 5. Prašymų formos:

  5.1. doc suformuoti naudojamą sklypą statiniams eksploatuoti;

  5.2. doc pertvarkyti (padalinti, atidalinti, sujungti) esamą sklypą (-us);

  5.3. doc suformuoti sklypą susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams ir kt.;

  5.4. doc padidinti ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje esamą sklypą;

  5.5. doc patvirtinti perdalijimo (amalgamacijos) projektą.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto plėtros departamento
Žemės duomenų administravimo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

į viršų