Mokesčiai

Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai teikėjai
Svarbiausia informacija mokesčių mokėtojams


Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės2011 metais valstybinės žemės nuomos mokesčiai mokami:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Įmonės kodas 188710061
Sąskaita Nr. LT40 7300 0100 7948 5598
„Swedbank“, AB Kodas 73000
Įmokos kodai: juridiniams asmenims - 3121, fiziniams asmenims – 3111

VMSA Finansų departamentui
Įmonės kodas 188708377
Sąskaita Nr. LT05 7044 0600 0686 8287
AB SEB bankas Kodas 70440
Įmokos kodai: juridiniams asmenims - 3121, fiziniams asmenims – 3111Vilniaus miesto savivaldybės taryba nustatė šiuos 2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:
1.1. 0,5 procento tarifą:
1.1.1. kultūros paskirties statiniams, išskyrus naktinius klubus;
1.1.2. poilsio paskirties statiniams;
1.1.3. viešbučių paskirties statiniams;
1.1.4. maitinimo paskirties statiniams, išskyrus naktinius barus (klubus);
1.1.5. statiniams, naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, galerijoms, menų dirbtuvėms);
1.2. 1 procento tarifą:
1.2.1. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 procentų;
1.2.2. patalpoms ir statiniams, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi;
1.3. 0,8 procento tarifą visam kitam nekilnojamajam turtui, kuris nėra nurodytas 1.1 ir 1.2 punktuose.


Svarbu: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 str. 3 d., 2011 m. mokestiniam laikotarpiui taikomi nekilnojamojo turto mokesčio tarifai nesikeitė.

Informaciją dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo ir mokėjimo rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos internetinėje svetainėje http://www.vmi.lt
Galimybė užduoti klausimą
Iškilus klausimams prašome rašyti mums adresu: mokesciai@vilnius.lt.

Taip pat galite mums skambinti:
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų pildymas ir mokesčio apskaičiavimo klausimais: (8 5) 211 2240, (8 5) 211 2294.
 • Nekilnojamojo turto mokesčio ir kiti priskirtų mokesčių lengvatos: (8 5) 211 2240, (8 5) 211 2243.
 • Žemės nuomos mokesčio apskaita: (8 5) 211 2242, (8 5) 211 2240, (8 5) 211 2243.
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos apskaita: (8 5) 211 2310.


Svarbiausieji Mokesčių skyriaus uždaviniai ir funkcijos:
 • vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę;
 • registruoja juridinių asmenų pateiktas deklaracijas;
 • kontroliuoja deklaracijose pateiktos informacijos teisingumą, tikrina kadastro ir ne kadastro duomenis;
 • rengia pranešimus fiziniams asmenims apie metinį mokėtiną valstybinės žemės nuomos mokestį;
 • atlieka valstybinės žemės nuomos mokesčio priskaitymą;
 • vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitą: analizuoja bankų informaciją apie pervestas mokesčių mokėtojų lėšas, vykdo lėšų paskirstymą, grąžina permokas;
 • analizuoja mokesčių mokėtojų skolas ir delspinigius, siunčia priminimus apie įsiskolinimus;
 • atlieka bankrutuojančių įmonių stebėseną, teikia informaciją Teisės departamentui, dalyvauja bankrutuojančių įmonių kreditorių susirinkimuose;
 • rengia ir išduoda pažymas interesantams apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą
 • administruoja paramą socialinės infrastruktūros plėtrai;
 • kontroliuoja Paramos teikėjų sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą;
 • renka duomenis iš Administracijos struktūrinių padalinių apie Savivaldybei suteiktą paramą darbais ir turtu;
 • administruoja nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimą Savivaldybės biudžeto sąskaita:
 • analizuoja gautus prašymus suteikti mokesčio lengvatą;
 • rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl mokesčių lengvatų;
 • teikia informaciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei Valstybinei mokesčių inspekcijai apie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktas lengvatas ir Savivaldybės negautas pajamas;
 • vykdydamas viešųjų pirkimų procedūras apskaito ir kontroliuoja pasiūlymų ir sutarčių užtikrinimo garantijas Savivaldybėje, pagal Administracijos struktūrinių padalinių raštu pateiktus prašymus grąžina užstatus konkurso dalyviams;
 • apskaito ir kontroliuoja atsiskaitymus už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą, gaunant reikalingus duomenis iš Turto valdymo ir verslo paslaugų departamento;
 • atlieka apleistų pastatų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, nustato jų būklę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais;
 • tikrina ir analizuoja sąlyginio deponavimo sąskaitos, skirtos vietinei rinkliavai, lėšų paskirstymą;
 • nustato Skyriui priskirtų mokesčių bei paramos lėšų mokėjimo procedūras, dydžius, terminus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
 • atlieka teisinės bazės, susijusios su Skyriui priskirtais mokesčiais analizę, rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai;
 • konsultuoja mokesčių mokėtojus ir Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus Skyriui priskirtų mokesčių mokėjimo procedūrų, tvarkų, terminų klausimais.


Svarbiausios nuorodos:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Finansų departamento
Mokesčių skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2233, el. p. mokesciai@vilnius.lt

Mokesčiai

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti teisės aktai:

Vilniaus miesto savivaldybės priimti teisės aktai:

į viršų