Seimo kontrolierių pažymos

4D-2010/4-1033

Seimo kontrolierius : Romas Valentukevičius
PažymaNr. : 4D-2010/4-1033
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ


1. Seimo kontrolierius gavo X ir kitų ..., Vilniuje, esančio nekilnojamojo turto savininkų (toliau – pareiškėjai) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų, formuojant ..., Vilniuje, žemės sklypą bei nustatant žemės sklypo dalis jame esantiems statiniams eksploatuoti.2. Pareiškėjai skunde nurodė:

1) 654 kv. m žemės sklypas, ..., Vilniuje, buvo dirbtinai atidalintas iš istoriškai susiformavusios teritorijos, skirtos statinių, ..., Vilniuje, (gyvenamasis namas su 26 butais, trys negyvenamieji pastatai, 19 pagalbinių pastatų) eksploatacijai, nepaisant to, kad nekilnojamojo turto savininkų lėšomis visa teritorija buvo aptverta tvora, sutvarkyta aplinka – nutiesti grįsti takai pėstiesiems, kiemas išasfaltuotas, suformuota rekreacinė teritorija;

2) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-22 įsakymu Nr. 30-1630 šiame sklype esantiems savarankiškai funkcionuojantiems pastatams eksploatuoti buvo nustatytos sklypo dalys ir žemės sklypą siūlyta parduoti arba išnuomoti.3. Pareiškėjai prašo Seimo kontrolierių:

– ištirti, kas ir kada grubiai pažeidė įstatymą, padalinęs kiemą į kelias dalis ir priėmęs sprendimus šias kiemo dalis parduoti;

– sustabdyti 0,0654 ha žemės sklypo privatizacijos ar nuomos procedūras, atsižvelgiant į tai, kad proporcijų nustatymas, suformuojant atskirą sklypą, pažeidžia kitų nekilnojamojo turto savininkų turtinius interesus.II. TYRIMAS IR IŠVADOSNustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės4. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis:

– 0,0654 ha žemės sklypo, esančio ..., Vilniuje, savininkas nuo 2005-03-22 yra Lietuvos Respublika (kaip įregistravimo pagrindas nurodyti: 2003-07-31 įsakymas Nr. 01A-66-V-561 ir 2005-02-03 apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-706-01);

– žemės sklype yra administracinis pastatas, kurio savininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė (valdybos 2001-12-06 sprendimas Nr. 2407V; 2001-12-22 priėmimo–perdavimo aktas), ir sandėlis, kurio savininkas – uždaroji akcinė bendrovė konsultacinė įmonė „S“ (statybos inspekcijos tarnybos 2006-05-11 pažyma Nr. (101)-11.10-417).

Tuo pačiu adresu (..., Vilniaus m.) yra registruotas ir gyvenamasis namas, tačiau jis stovi jau už pirmiau nurodyto žemės sklypo ribų.5. Nustatyta, kad pareiškėjų skunde nurodytos aplinkybės buvo išnagrinėtos Vilniaus apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriuje. 2010-11-22 priimtas nutarimas atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.

Vilniaus apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokuroras Gytis Normantas 2010-11-23 raštu Nr. 1.10-13914 Seimo kontrolierių informavo, kad pareiškėjams išsiųstas atsakymas, sprendimo kopija ir išaiškinta apskundimo tvarka.5. Vilniaus apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokuroro G. Normanto 2010-11-22 nutarime atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo konstatuota, kad teisės aktų pažeidimų nenustatyta, todėl ir konstatuoti viešojo intereso pažeidimą nėra pagrindo.

Nutarime pažymėta:

„Teritorijoje, kurioje yra pastatai, ..., Vilniuje, Vilniaus miesto valdybos 1996-08-29 sprendimu Nr. 1397V patvirtintas kvartalo, ribojamo Mindaugo, Naugarduko, Aguonų ir Šaltinių gatvių, detalusis planas.

Vadovaujantis šiuo detaliuoju planu, suformuoti du sklypai adresu ... :

1) Vilniaus miesto valdybos 2003-01-23 sprendimu Nr. 90V „Dėl sklypo ... ribų ir ploto nustatymo“ suformuotas 1896 kv. m. ploto sklypas, kuriame yra gyvenamasis namas su administracinėmis patalpomis, plane pažymėtas indeksu 1A4p, ir pagalbiniai pastatai. Suformuotame sklype nustatytas 100 kv. m. ploto servitutas pravažiavimui į kitą sklypą;

2) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-31 įsakymu Nr. 01A-66-V-561 „Dėl sklypo ... ribų ir ploto nustatymo“ suformuotas 654 kv. m. ploto sklypas, kuriame yra savivaldybei priklausantis administracinis pastatas, plane pažymėtas indeksu 2B1p ir pagalbinis statinys (sandėlis). Šio sklypo formavimo dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ patvirtintomis taisyklėmis, perduoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui dėl tolimesnio dokumentų tvarkymo.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-22 įsakymu Nr. 30-1630 654 kv. m. nustatyta, kad sandėlio pastato daliai tenka 88 kv. m. ploto dalis, o administraciniam pastatui tenka 566 kv. m., bei siūloma apskrities viršininkui suteikti teisę naudotis minėtu sklypu, parduoti jį arba išnuomoti nustatytomis dalimis, atsižvelgiant į šiame sklype esančių statinių ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

<...> iš esmės planuojamas ir 654 kv. m. sklypo privatizavimo procesas. Minėtu 2003-07-31 įsakymu Nr. 01A-66-V-561 nustatytos sklypo ribos bei įtvirtinta nuostata, kad naudotojai kreipiasi dėl sklypo pirkimo–pardavimo arba nuomos sutarčių sudarymo. Atsižvelgiant į būtinumą nustatyti sklypo dalis, atsižvelgiant į jame esančius statinius, priimtas minėtas 2009-09-22 įsakymas Nr. 30-1630. Toks procesas, jeigu nebus pažeisti kiti teisės aktų reikalavimai, negalės būti traktuojamas kaip pareiškėjų teisių pažeidimas.

<...> 654 kv. m. ir 1986 kv. m. sklypai iš esmės yra atskirti ir atskiri, o pareiškėjai teisių į pareiškime minimą 654 kv. m. valstybei priklausantį sklypą neturi.

Pareiškėjų minimos aplinkybės, kad jie savo lėšomis sukūrė gerbūvį, savaime įtakos nuosavybės teisės atsiradimui neturi“ (citatų kalba netaisyta).Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos7. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 3 dalį:

„Seimo kontrolieriai netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo <...>“.Išvados8. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų kreipimasis dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų, formuojant ..., Vilniuje, esantį žemės sklypą ..., taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2009-09-22 įsakymo Nr. 30-1630, nustatant savarankiškas sklypo dalis jame, buvo išnagrinėtas Vilniaus apygardos prokuratūroje, o procesinių prokurorų sprendimų teisėtumo vertinimas nepriskirtas Seimo kontrolierių kompetencijai, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, X ir kitų ..., Vilniuje, esančio nekilnojamojo turto savininkų skundo tyrimas nutrauktinas.III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI9. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X ir kitų ..., Vilniuje, esančio nekilnojamojo turto savininkų skundo tyrimą nutraukti.Įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius


Aurelija Sandaitė, 2665120

Daugiau naujienų


į viršų